مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover ارزشيابي تحصيلي، نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران و جايگاه كتابخانه هاي مدارس در آن: گزارشي از يك پژوهش
Hits: 4155
User rating: / 2

Comments (0)

No cover ارزيابي تطبيقي اثر بخشي توليدات و خدمات در مراكز ملي اطلاعات علمي ايران
Hits: 1895
User rating: / 2

Comments (0)

No cover ارزيابي تطبيقي معيارهاي ارزيابي مجلات در پايگاه گزارش استنادي مجلات مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
Hits: 1523
User rating: / 2

Comments (0)

No cover ارزيابي خدمات مرجع الكترونيكي در وب سايت كتابخانه هاي دانشگاهي دولتي شهر تهران (گزارشي از پيشرفت كار يك طرح پژوهشي
Hits: 10714
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي دروني در كتابخانه هاي دانشگاهي: مطالعه موردي كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
Hits: 2008
User rating: / 3

Comments (0)

No cover ارزيابي ربط در نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات از رهيافت شناختي
Hits: 30779
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي ساختار و محتواي پايگاه هاي اطلاعاتي الكترونيكي نشريات ايراني
Hits: 1823
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي سايتهاي وب بازيابي شده توسط دو راهنماي شبكه وب در حوزه علوم كتابداري و اطلاع رساني بر اساس معيارهاي محتوا و كارآيي
Hits: 1871
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي قابليت فهم پذيري محيط رابط پايگاه هاي اطلاعاتي و ميزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جويي كاربران بر پايه الگوي اليس
Hits: 1605
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي كتاب‌هاي مرجع چاپي و تخصصي كتابخانه‌هاي دانشگاه فردوسي مشهد از نظر روزآمدي، اعتبار، جامعيت و تعادل موضوعي
Hits: 15096
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي كم و كيف استفاده و رضايت كاربران از پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد
Hits: 1412
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي كمي و كيفي نشريه كتابداري و اطلاع رساني آستان قدس رضوي از بهار 1377 تا بهار 1387
Hits: 1565
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي نمايه هاي پايان كتابهاي فارسي حوزه علوم اجتماعي از نظر رعايت ملاكهاي استاندارد ايزو 999
Hits: 1366
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي نيروي انساني كتابخانه هاي دانشگاهي شهر كرمانشاه و مقايسة آن
Hits: 1573
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزيابي و مقايسه كتابخانه هاي مركزي و دانشكده اي دانشگاه شهيد چمران بر اساس تحليل swot
Hits: 2207
User rating: / 1

Comments (0)

No cover ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی كاربران بر پایه الگوی الیس
Hits: 2522
User rating: / 2

Comments (0)

No cover استفاده از اينترانت به عنوان ابزاري براي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي
Hits: 1760
User rating: / 2

Comments (0)

No cover امكان سنجي ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي به اعضاءهيئت علمي دانشگاه شيراز در كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي از طريق پست الكترونيكي: ارائه الگوي مفهومي
Hits: 1921
User rating: / 1

Comments (0)

No cover انسان مترجم و ترجمه ماشيني: بررسي موردي مشكلات ماشين ترجمة انگليسي به فارسي «پديده»
Hits: 6169
User rating: / 1

Comments (0)

No cover بررسي امكان پياده سازي الگوي مفهومي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي (الف.آر.بي.آر) در نرم افزارهاي كتابخانه اي ايران
Hits: 1599
User rating: / 1

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©