دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ رف‍ت‍ار اس‍ت‍ن‍ادی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د گ‍روه‌ ع‍م‍ران‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و آب‍ی‍اری‌ و آب‍ادان‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز ب‍ر اس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍ج‍ف‌ ک‍وچ‍ک‌، پ‍وران‌ 1387
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اب‍زار ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍لاح‌،م‍ری‍م‌ 1438
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ ( ۱۳۸۲-۱۳۶۸ ) ب‍اوی‌، ف‍رح‌ 1348
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر 1438
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍واز س‍ال‍م‍ی‌ پ‍ور، ف‍ری‍ده‌ 1365
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د و ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ه‍ای‌ آن‌ در ای‍ران‌ و ن‍ق‍ش‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا در ای‍ران‌ ه‍اش‍م‍ی‌، رب‍اب‍ه‌ 1203
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود و ن‍ق‍ش‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1370
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍وج‍ود ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ در م‍دارس‌ م‍ش‍م‍ول‌ طرح‌ ش‍ه‍ردار م‍درس‍ه‌ ده‍دش‍ت‍ی‌ ل‍س‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ 1412
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ و م‍ج‍ل‍ه‌ ب‍ع‍د از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ گ‍ش‍اس‌، خ‍دی‍ج‍ه‌ 1440
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ س‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ ای‍ران‌ در ت‍ه‍ران‌ زه‍رای‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ 1456

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©