دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ه‍ا م‍ول‍ی‌ زاده‌، ل‍ق‍م‍ان‌ 1426
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍رد م‍واد غ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۶ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ب‍اق‍ری‌، م‍ژده‌ 1314
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اه‍واز ف‍روت‍ن‌، ف‍ری‍ب‍رز 1315
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍اء ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ی‍اری‌ زن‍گ‍ن‍ه‌،م‍رض‍ی‍ه‌ 1518
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ش‍ه‍رک‍رد اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1515
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ (م‍ن‍طق‍ه‌۶ ) ن‍ص‍ی‍ری‌، ب‍ت‍ول‌ 1413
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍س‍ج‍دس‍ل‍ی‍م‍ان‌ داودی‌ ، س‍ل‍طان‍م‍راد 1446
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و رف‍ت‍اراطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ دب‍ی‍ران‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍راه‍واز ذاک‍رم‍ش‍ف‍ق‌،م‍ن‍ص‍وره‌ 1601
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌اطلاع‍ات‍ی‌ ورف‍ت‍اراطلاع‌ ی‍اب‍ی‌اع‍ض‍اء ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌ واح‍دب‍ه‍ب‍ه‍ان‌ ج‍وه‍ری‌،راض‍ی‍ه‌ 1403
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍ه‍ارت‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ص‍ان‍ع‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌، پ‍رس‍ت‍و 1462

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©