دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر : ش‍ری‍ف‌ پ‍ور ب‍وش‍ه‍ری‌، زه‍را 1317
ب‍ررس‍ی‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍رژه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍لات‌ و م‍راک‍ز ت‍اب‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۰ ت‍ا ۱۳۸۰ و ت‍ه‍ی‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ای‌ از آن‍ه‍ا ن‍ج‍ب‍ری‌، ژی‍لا 1393
ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ف‍ی‌ س‍ان‍س‍ور ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ک‍ش‍ور(۱۳۷۶-۱۳۸۰) و ن‍ظر س‍ن‍ج‍ی‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اه‍واز ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌ 1431
رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ آن‍ه‍ا در دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ روزآم‍د ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌ 1389
رون‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌:ن‍ظرات‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ و م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ادی‍ان‌، ب‍ه‍روز 1294
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍واد و م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ورد ن‍ی‍از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ در پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‌ م‍وج‍ود در ای‍ن‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۷۹ ژولای‍ی‌ ب‍اق‍ری‌، م‍س‍ع‍وده‌ 1393
ل‍زوم‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۶ از دی‍دگ‍اه‌ روس‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ف‍اض‍ل‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌ 1414
م‍طال‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ در پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دک‍ت‍رای‌ داروس‍ازی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور اه‍واز طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۰ ل‍غ‍ای‍ت‌۱۳۸۴ ک‍م‍ای‍ی‌،م‍ه‍ن‍از 1349
م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دن‍ی‍ا و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ای‍ران‌ پ‍روان‍ه‌، ال‍ه‍ام‌ 1384
م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ دک‍ت‍رای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آن‍ه‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۳-۱۳۷۷ خ‍ام‍وش‍ی‍ان‌، ف‍رش‍اد 1519

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©