دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اس‍ات‍ی‍د، دس‍ت‍ی‍اران‌ و ک‍ارورزان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز ک‍اظم‍ی‌، زه‍را 1409
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ و ش‍وش‍ت‍ر ش‍ی‍خ‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د 1378
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ در ادارات‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ م‍ن‍اطق‌ ن‍ف‍ت‍خ‍ی‍ز ج‍ن‍وب‌- اه‍واز ب‍ردس‍ت‍ان‍ی‌ گ‍ن‍اوه‌، م‍رض‍ی‍ه‌ 1526
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اراطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ وی‍ژه‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍اری‌ ای‍ران‌ گ‍ی‍لاس‍ی‌، روی‍ا 1423
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دوره‌ دک‍ت‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز ب‍ر اس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آن‍ه‍ا در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۱۳۷۶ ک‍وچ‍ک‌، آت‍وس‍ا 1364
ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ق‍الات‌ (م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌) دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ (اه‍واز) در س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۵۴-۱۳۷۷ ن‍ظری‌، ف‍ری‍ب‍ا 1379
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ظر ک‍ت‍اب‍داران‌ و م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ورن‍اص‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ 1615
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ازی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍ازرون‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز رح‍م‍ت‌، م‍ه‍رن‍از 1538
ب‍ررس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و اش‍اع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در رام‍ه‍رم‍ز ب‍رای‌ گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ ۲۰-۳۰ ک‍ه‌ در ح‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ن‍م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، م‍ری‍م‌ 1440
ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز ب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ک‍ردن‌ ام‍ک‍ان‍ات‌ ب‍ا ن‍ی‍از م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌،م‍رض‍ی‍ه‌ 1398

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©