دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‌ ام‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍ط ن‍اش‍ن‍وا از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ لاری‌،ع‍اطف‍ه‌ 1300
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ض‍و از خ‍دم‍ات‌ و ام‍ک‍ان‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر و دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ب‍وش‍ه‍ر و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آن‍ه‍اب‍ا ه‍م‌ ن‍ک‍ی‍س‍ا، رض‍ا 1444
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ض‍و از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ع‍ل‍وم‌ ع‍ل‍وم‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍اد و ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، س‍ی‍روس‌ 1395
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ض‍و از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۶ ک‍اش‍ان‍ی‌ زاده‌،ای‍ران‌ 1306
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍اغ‍ل‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ م‍ی‍راب‌ زاده‌،ه‍دا 1521
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ه‍اش‍م‍ی‌، س‍ه‍ام‌ 1356
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ک‍ی‍ا، خ‍س‍رو 1433
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‌ رض‍ان‍ژاد،م‍ری‍م‌ 1444
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د ت‍رک‍ی‍ان‌ ت‍ب‍ار، م‍ن‍ص‍ور 1326
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر وارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظورارت‍ق‍اءآن‍ه‍ا ام‍ی‍رام‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ل‍ف‌ ل‍و، م‍ه‍ن‍از 1481

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©