دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و ک‍ارای‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ وارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آن‍ه‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از 1038
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ اه‍واز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ای‍ران‌ رف‍ی‍ع‍ی‌ پ‍ور، م‍ه‍ن‍از 1381
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ (دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌) ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ح‍ل‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آن‍ه‍ا ق‍ل‍م‍ب‍از، س‍پ‍ی‍ده‌ 1145
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌) اس‍ت‍ان‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د و ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود ک‍م‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ش‍راف‍ت‍ی‌، ث‍ری‍ا 1488
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍م‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ب‍رده‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ آن‍ه‍ا ای‍زدی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ه‍ری‌ 1499
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌ م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ه‍ن‍از 1396
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ده‍داری‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، راض‍ی‍ه‌ 1425
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ رازی‌، ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ج‍لال‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از 1254
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ (ه‍م‍دان‌، ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ و ک‍ردس‍ت‍ان‌ ) و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ق‍اس‍م‍ی‌، ق‍اس‍م‌ 1367
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ال‍ون‍دی‌، م‍رض‍ی‍ه‌ 1293

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©