دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ک‍وش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، زی‍ب‍ا 1422
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ار و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ح‍ی‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1444
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌، راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ان‍دی‍م‍ش‍ک‌ ق‍لاون‍د، زی‍ور 1210
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا ص‍ال‍ح‍پ‍ور، ف‍رزان‍ه‌ 1383
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍اج‍د ش‍ه‍ری‌ و ح‍وزه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ص‍ب‍اغ‍ی‌ م‍دی‍س‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1136
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ واح‍ده‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍اری‍ا 1469
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ واح‍ده‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ اک‍ب‍ری‌، ع‍س‍گ‍ر 1467
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اه‍واز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ددی‌، ال‍ه‍ام‌ 1318
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ دری‍ای‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ای‍ران‌ پ‍ورج‍لال‍ی‌، ث‍م‍ر 1383
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍ب‌ و ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ (از س‍ال‌ ۱۳۱۱ ت‍اپ‍ای‍ان‌ س‍ا ۱۳۸۳ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ن‍م‍ای‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‌ از آن‍ه‍ا) : ک‍ازری‌ ،م‍ع‍ص‍وم‌ 1436

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©