ارزیابی سامانه وبی مدیریت مجلات دانشگاه فردوسی مشهد در ابعاد مدیریتی و فنی از دیدگاه مدیران اجرایی مجلات

 

ارزیابی سامانه وبی مدیریت مجلات دانشگاه فردوسی مشهد در ابعاد مدیریتی و فنی از دیدگاه مدیران اجرایی مجلات

استاد راهنما: دکتر محسن نوکاریزی

استاد مشاور: دکتر رحمت الله فتاحی

استادان داور: دکتر اعظم صنعت جو

دکتر حسن بهزادی

دانشجو: زهرا جلیلی

زمان: شنبه 2 بهمن 1395

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©