طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی

طراحی الگوی هستان‌شناسی فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر روش داده‌های پیوندی


استاد راهنما:
دکتر اعظم صنعت‌جو

استادان مشاور:
دکتر سید مهدی طاهری
دکتر محسن کاهانی

استادان داور:
دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی
دکتر محسن نوکاریزی

دانشجو:
اکرم فتحیان

تاریخ دفاع: 6 آذر 1395

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©