مقایسه نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه كتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران و استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی (ACRL)

نام نويسنده: ابراهیمی, کمال

استاد(ان) راهنما: آقای دکتر غلامحسین تسبیحی

استاد(ان) مشاور: آقای شفیع حبیبی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ دفاع (ماه و سال): شهریور 1387   

نشانی پست الکترونیکی: ebrahimi [dot] k [at] gmail [dot] com

 

چکیده 

مقدمه: كتابخانه­ دانشگاهي قلب دانشگاه به حساب مي آيد و سير تحول فناوري اطلاعات اهميت آنها را بيشتر از گذشته كرده است و كتابخانه ها ملزم به شناسايي نقاط قوت و ضعف خود، براي سازگار شدن با تحولات جديد هستند.

اهداف: اين تحقيق به ارزيابي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز  مي پردازد كه با  هدف شناسايي نقاط قوت و ضعف زير ساخت اطلاع رساني كتابخانه ها، آگاهي مسئولان و كمك به برنامه ريزی هاي آموزشي و پژوهشي انجام شده است.

روش کار و مواد: اين تحقيق با مطالعه توصيفي 8 كتابخانه دانشكده هاي و يك كتابخانه مركزي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز صورت گرفته است. داده هاي اين تحقيق از كتابخانه هاي دانشگاه، آموزش كل دانشگاه و امورمالي و حسابداري دانشگاه و دانشكده ها گردآوري شده است و در نرم افزار EXCEL مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج حاصل با  توجه به معيارهاي دو استاندارد كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و ACRL مورد مقايسه قرار گرفته است.

یافته ها: كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از نظر نيروي انساني 89 درصد  استاندارد كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و 102 درصد استاندارد ACRL فرمولB، را رعايت كرده اند. از نظر مجموعه ، 9 درصد استاندارد 2 كتابخانه هاي دانشگاهي ايران، و 5 درصد فرمول Aاستاندارد  AC، را رعايت كرده اند. از نظر فضاي كتابخانه ها، 69 درصد استاندارد 6 كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و 146 درصد فرمول C استاندارد ACRL را رعايت كرده اند و از نظر بودجه، 37 درصد استاندارد 8 كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و 1 درصد استاندارد ACRL را رعايت كرده اند.

نتیجه گیری: وضعيت كتابخانه هاي دانشگاهي علوم پزشكي  تبريز در مقايسه با استانداردها از نظر بودجه و منابع در سطح بسيار پاييني قرار دارد  و لزوم ايجاد خط و مشي مدون و مصوب مجموعه گستري، تشكيل كميته كتابخانه ها، تمركز فعاليتهاي كتابخانه ها، تشكيل فهرستگان كتابخانه هاي دانشگاه و درخواست بودجه مستقل و كافي براي برنامه ريزي هاي مدون كتابخانه­ها، در جهت رفع مشكلات كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي  تبريز  بسيار ضروري است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©