بررسي رابطه برخي از خصوصيات فردي، سوابق تحصيلي و اشتغال با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ترم آخر و فارغ‌التحصيلان سال 1368 به بعد مقطع كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع‌رساني

نام نویسنده: غروی, بهیه

استاد راهنما: محمدرضا حاج آقازاده رودسری

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1372

 

چکیده:

پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي و با فرض اينكه پيشرفت تحصيلي ليسانسيه‌هاي كتابداري در ادامه تحصيل رشته كتابداري بيش از ليسانسيه‌هاي غيركتابداري است و اين فرض كه دانشجويان داراي سابقه اشتغال در كتابخانه موفق‌تر از ساير دانشجويان هستند. انجام شده اهداف اصلي دراين پژوهش تعيين سوابق مرتبط و شناخت نوع ارتباط اين سوابق با پيشرفت تحصيلي استفاده احتمالي برنامه‌ريزان آموزشي از نتايج حاصل از اين بررسي در گزينش و آموزش دانشجويان اين رشته در اين مقطع تحصيلي است . جامعه مورد پژوهش 72 نفر فارغ‌التحصيلان و دانشجويان ترم آخر رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاههاي علوم پزشكي ايران و تربيت مدرس در مقطع كارشناسي ارشد بود. جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مراجعه به پرونده تحصيلي افراد صورت گرفت . يافته‌هاي پژوهش نشان ميدهد كه پيشرفت تحصيلي ليسانسيه‌هاي كتابداري كمتر از ليسانسيه‌هاي غيركتابداري‌است . (5ˆ71 درصد ليسانسيه‌هاي كتابداري از نظر معدل در گروه ضعيف قرار دارند) بين مدت سابقه اشتغال در كتابخانه و معدل نمرات ارتباط معكوس و ناقص مشاهده شد 34ˆ0 - = p . پيشرفت تحصيلي خانمها كمي بيش از آقايان است (2ˆ22 درصد خانمها و 7ˆ16 درصد آقايان معدل ممتاز كسب كرده‌اند) از متاهلين 6ˆ19 درصد و از افراد مجرد 8ˆ18 درصد معدل ممتاز دارند. بين معدل نمرات و تعداد فرزند ارتباط خطي كمي وجود دارد 28ˆ0 = p . دانشجويان ساكن غيرخوابگاه موفقيت بيشتري نسبت به دانشجويان مقيم خوابگاه بدست آورده‌اند. بين مدت دوره آموزش كتابداري با پيشرفت تحصيلي ارتباطي وجود ندارد 4 درصد = p بين نمره انگليسي و معدل نمرات ارتباط خطي وجود دارد 42ˆ0 = p . فاصله زمان بين دو مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد و سن افراد با پيشرفت تحصيلي ارتباطي نداشته است .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©