تحلیل میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر توسعه علمی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

تحلیل میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی و فرهنگی بر توسعه علمی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

استاد راهنما:

دکتر حمزه علی نورمحمدی

استاد مشاور:

 دکتر سعید اسدی

نگارش:

محدثه رفیعی خشنود 

تاریخ دفاع:

5 بهمن 1394 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©