عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی تهران و الویت بندی آن بر اساس فرایند تحلیل شبکه

عنوان:

عوامل مؤثر بر انتصاب مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی تهران و الویت بندی آن بر اساس فرایند تحلیل شبکه


استاد راهنما:

دکتر سعید اسدی


استاد مشاور:

دکتر حمزه علی نورمحمدی


دانشجو:

سمیرا اسماعیلی


تاریخ دفاع:

27 دی ماه 1394

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©