ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌ ecneicS fo beW از س‍ال‌ ۲۰۰۰ ت‍ا ۲۰۱۰ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ع‍ل‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‌

نام نويسنده: ام‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د – دانشگاه خوارزمي

استاد راهنما: دک‍ت‍ر ن‍ص‍رت‌ ری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا

استاد مشاور: دک‍ت‍ر ح‍م‍ی‍درض‍ا ج‍م‍ال‍ی‌ م‍ه‍م‍وئ‍ی‌

استاد داور: دک‍ت‍ر س‍ع‍ی‍د اس‍دی‌

چكيده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©