ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروه فني و مهندسي سه دانشگاه و ارائه پيشنهادهاي مناسب جهت انتخاب و توسعه منابع اين كتابخانه ها

نام نویسنده :زنديان، فاطمه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :طاهره علومي

استاد مشاور: سرمد، علي بيگ
سال انتشار :1371

چکیده

        •ارزشيابي مجموعه منابع مرجع گروههاي مختلف دانشگاهي بويژه فني مهندسي در سطوح مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا.

        •بررسي ارتباط نحوه انتخاب منابع و ميزان هماهنگي بين موضوعات آن

        •طراحي مراكز اطلاع رساني فني و مهندسي در سطح كشور.

        •بررسي تأثير ارتباط كتابخانه ها با ميزان استفاده از منابع توسط مراجعين

        •بررسي تأثير همكاري متقابل استاد و كتابدار در انتخاب منابع مرجع و ميزان هماهنگي بين موضوعات منابع.

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©