بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت استفاده دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر شیراز از كتابخانه‌های عمومی

دانشجو: ابراهیم زال زاده

استاد راهنما: یحیی دوستدار

استاد مشاور: غلامرضا فدایی عراقی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1373

چکیده:

هدف اصلي تحقيق "بررسي و تجزيه و تحليل وضعيت استفاده دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر شيراز از كتابخانه‌هاي عمومي مي‌باشد. براين اساس اطلاعات آماري لازم بوسيله پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمع‌آوري گرديد. براي انجام پژوهش 800 دانش‌آموز شاغل به تحصيل در دبيرستانها 150 مراجعه كننده دانش‌آموز در كتابخانه‌هاي عمومي، 100 دبير مرد دبيرستانهاي پسرانه و 19 نفر از كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي انتخاب و جنبه‌هاي مختلف بهره‌برداري و استفاده، علايق و نيازهاي مطالعاتي، ميزان وجود منابع مورد علاقه دانش‌آموزان و وضعيت فعاليتهاي فوق برنامه‌اي كتابخانه‌ها مورد بررسي قرار گرفت . همچنين مشاركت معلمان و كتابداران در استفاده دانش‌آموزان از كتابخانه‌ها نيز مطالعه شد. تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده چهار فرضيه كه تحقيق با آنها آغاز شد را تاييد كرد : 1 - كمتر از 30 درصد از دانش‌آموزان از منابع كتابخانه‌هاي عمومي استفاده مي‌كنند. 2 - كمتر از 50 درصد از منابع كتابخانه‌اي عمومي متناسب به نيازهاي مطالعاتي دانش‌آموزان است . 3 - كمتر از 20 درصد از كادر آموزشي دانش‌آموزان را به كتابخانه‌ها ارجاع مي‌دهند. 4 - كمتر از 30 درصد از كتابخانه‌هاي عمومي داراي فعاليتهاي فوق برنامه‌اي مفيد و جذاب هستند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه : 1 - كتابخانه‌هاي عمومي صرفا" به منظور مطالعه كتب درسي و متون شخصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 2 - بيش از 3.4 دانش‌آموزان دبيرستاني بدلائل مختلف از كتابخانه‌هاي عمومي استفاده نمي‌كنند. 3 - دانش‌آموزان جنوب شهر بيشتر از ساير نواحي شهر از كتابخانه‌ها استفاده مي‌كنند. 4 - موضوعات ورزشي، داستاني، علمي فني و هنري به ترتيب از مهمترين موضوعات مورد علاقه دانش‌آموزان بوده است . 5 - تنها در حدود 1.4 دانش‌آموزان با برگه‌دان و نحوه استفاده از كتابخانه آشنا بوده‌اند. 6 - بيش از 80 درصد از دانش‌آموزان ادعا كرده‌اند كه معلمان آنها را به كتابخانه ارجاع نمي‌دهند. 7 - فقط 5 درصد از كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در رشته كتابداري تحصيل كرده‌اند. 8 - تقريبا" 70 درصد از كتابداران داراي تحصيلات دانشگاهي نبوده‌اند. 9 - تنها نيمي از رؤساي كتابخانه‌ها مدارج علمي، بالاتر از ديپلم داشته‌اند. 10 - كتابخانه‌هاي عمومي از نظر ساختمان، تعداد، مساحت ، مجموعه، ميز و صندلي، پرسنل و امكانات در وضعيت نامطلوب هستند و با استانداردهاي بين‌المللي فاصله بسيار عميقي دارند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©