ارزشیابی هزینه - سودمندی خدمات اطلاعاتي پیوسته (Online) در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و مشتركین آن 1374

نام نویسنده: اورنگیان، آذر 

استاد راهنما: مهرانگیز حریری

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
سال انتشار : 1375

چکیده:

        •شناسايي فاكتورهاي تاثيرگذار بر رضايت كاربران سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتري

        •درجه يا رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت كاربران. به عبارت ديگر سنجش ميزان تاثير هر عامل بر رضايت نهايي از خدمات

        •تعيين قيمت تمام شده بازيابي يك ركورد از طرق مختلفي چون منابع چاپي، ديسك نوري، روي خط و روشهاي احتمالي ديگر در يك دوره زماني واحد.

        •ارزشيابي دوره اي هر يك از روشهاي بكار گرفته شده در يك مركز اطلاع رساني و برنامه ريزي مجدد بر اساس يافته هاي اين ارزشيابيها

        •ارزيابي دوره هاي آموزشي رشته علوم كتابداري و اطلاع رساني در مقاطع مختلف تحصيلي و دروسي كه در اين دوره ها تدريس مي شود.

        •مقايسه دوره هاي تحصيلي دانشگاهي و سرفصل دروس در رشته هاي كتابداري و اطلاع‌رساني با دوره هاي مشابه همين رشته در كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه.


اين تحقيق به منظور ارزشيابي هزينه - سودمندي خدمات اطلاعاتي پيوسته سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران در سال 1374 با بررسي فرم‌ها، گزارش‌ها و صورت حساب بانك‌هاي اطلاعاتي ديالوگ، اس تي ان، كواستل و تعداد عناوين و اطلاعات كتابشناختي بازيابي شده در 651 مورد جستجو، به تعيين قيمت يك ركورد بازيابي شده، از نظر استفاده‌كننده و سازمان پرداخت. ضمن آنكه از طريق پرسشنامه ميزان رضايت كاربر از نتايج، نسبت به هزينه پرداخت شده، مورد بررسي قرار گرفت. فرض پژوهش بر وجود رابطه بين دو متغير هزينه و رضايت از نتايج استوار بود. قيمت تمام شده هر ركورد براي سازمان با نرخ بهره‌اي برابر -25/9 درصد 18190 ريال به دست آمد. 56 درصد كاربران از نتايج رضايت داشتند و در 67 درصد موارد متن كامل 1 تا 10 مدرك تهيه و مطالعه شده و به طور متوسط هر فرد 555،165 ريال براي جستجويي شامل حدود 85 عنوان و 25 ركورد اطلاعاتي پرداخت نموده بود. محاسبات نشان داد كه به تدريج از سال 1370 تا 1374 از مقدار يارانه‌اي كه سازمان بابت تامين خدمات پرداخته كاسته شده و در حاليكه در سال 1370 استفاده‌كنندگان تنها 30 درصد هزينه را تقبل مي‌نمودند در سال 1374 حدود 74 درصد هزينه‌ها توسط كاربر و 26 درصد توسط سازمان تامين شده بود. ضمنا بخش خصوصي بيشترين مصرف را از سيستم داشته است. به اين ترتيب فرض تحقيق تاييد نگرديد و نشان داد كه در ارزشگذاري فعاليت‌هاي اطلاع رساني به فاكتورهاي ديگري غير از هزينه نيز بايد توجه كرد. بقا اين سيستم‌ها با وجود بالارفتن قيمت‌ها و در دسترس‌بودن روش‌هاي ديگر خود به دليل سودمندي و ضرورت وجود آنها از نظر استفاده‌كنندگان است .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©