ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍رای‍ن‍د ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌

رشته تحصیلی : م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پدیدآورنده : ت‍ات‍اری‌، ال‍ه‍ه‌
استاد راهنما : ای‍رج‌ رداد
استاد مشاور : زه‍را ج‍ع‍ف‍رزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌
رشته تحصیلی : م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌
تعداد صفحات : ۹۱ص‌ :.ج‍دول‌
توصیفگر : ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ه‍ب‍ود ف‍رای‍ن‍د ک‍ارب‍رد ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©