بررسی رابطه اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارک بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت در دانشگاه علوم

نام نویسندهپیوسته گر،مریم
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمادکتر سید علی اکبر فامیل روحانی
سال انتشار : 1388

چکیده

 

پژوهش حاضر در مورد بررسی رابطه  اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجواز اینترنت  در دانشگاه علوم پزشكی لرستان می‌باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و از طریق مقایسه یافته های  حاصل ، نتیجه‌گیری شده است. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین اضطراب و افسردگی دانشجویان با صحت مدارك بازیابی شده هنگام جستجو از اینترنت می‌باشد، و اینكه به دانشجویان كمك شود تا در چه حالتهای  می توانند  به جستجو مدارك مورد نیاز خود بپردازند. جامعه مورد پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی لرستان است كه از میان آنها 120 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری انتخاب شدند.

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©