امکان سنجی خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های تخصصی شهر کرمانشاه

نام نویسندهیاسمی، عباس
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمادکتر مهرداد نیکنام 
سال انتشار : 1388

چکیده

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت صفحات وب کتابخانه های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز استان ها بااستفاده از روش پیمایشی و از نوع توصیفی صورت گرفته است. در این پژوهش، ابتدا گزینه هایی در سه دسته معیارهای كلی محتوای صفحه اصلی، جستجو و تحقیق. امانات كاربران شامل  33 گزینه تدوین گردید و سپس صفحات وب کتابخانه ها بازیابی شده و بر اساس این گزینه ها مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع یافته های پژوهش نشان داده است که از مجموع 33 دانشگاه تعداد 11 دانشگاه دارای صفحه ی وب کتابخانه هستند و 33.60 درصد عوامل اطلاعاتی مورد بررسی توسط جامعه ی پژوهش رعایت شده است. کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  (حایز رتبه اول)، دانشگاه آزاد اسلامی رشت (حایز رتبه دوم)  و دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز و  زنجان (حایز رتبه سوم)  به ترتیب از نظر میزان رعایت عوامل در صدر قرار دارند.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©