امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مدیران ، معاونان پژوهشی و مسئولان کتابخانه های دانشگاه تبریز و ارائه الگوی پیشنهادی

نام نويسنده: حیدر تأمیني، ميترا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : مهردخت وزیر پورکشمیری

سال انتشار : 1389

چكيده :

 

هدف از انجام پژوهش حاضر  امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی و سنجش نیروی انسانی و تجهیزات رایانه ای ، بودجه و ... در دانشگاه تبریز می باشد  .پژوهش حاضر به روش پیمایشی توصیفی و به صورت کتابخانه ای و میدانی  و با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه  انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل روسا ، معاونان پژوهشی و روسای کتابخانه های 14 دانشکده و مسئولان  کتابخانه مرکزی دانشگاه است .پرسشنامه طراحی شده شامل 62 سوال بسته اکثراً در مقیاس لیکرت  و 2 سوال باز بود که بین 41 مدیر توزیع و در نهایت 36 پرسشنامه جمع آوری گردید و از طریق نرم افزار SPSS  و Excel  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود  میزان پایین آشنایی و استفاده مسئولان از کتابخانه های دیجیتالی ، 68 درصد آن ها معتقدند که کتابخانه دیجیتالی با ارائه خدمات بهتر به کاربران همراه خواهد بود و 97درصد تمایل خود را برای ایجاد آن اعلام کرده اند. مسئولان دانشگاه  هدف از ایجاد کتابخانه دیجیتالی را دسترسی سریعتر و بیشتر به منابع اعلام کرده و اولویت های دیجیتالی کردن منابع کتابخانه ای را نشریات لاتین ،پایان نامه های فارسی و کتاب های چاپی لاتین برشمرده اند . 58درصد فراهم آوری منابع الکترونیکی و 41درصد خرید تجهیزات را از برنامه های خود دانسته اند.  60درصد مسئولان نیز روند دیجیتال سازی منابع را ،دیجیتال سازی منابع با استفاده بالا بیان کرده اند . 66درصد مسئولان ،تجهیزات سخت افزاری و 52درصد تجهیزات نرم افزاری دانشگاه را در حد متوسطی بیان کرده اند.  بیشترین تمرکز تجهیزات در کتابخانه مرکزی با  کامپیوتر (150عدد) ، اسکنر و سرور های قوی است اصلی ترین مشکل ایجاد کتابخانه دیجیتالی از دیدگاه مسئولان ، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز (69درصد)و كمبود بودجه جهت پشتيباني و تبديل منابع چاپي به منابع ديجيتالي (61درصد) اعلام شده است .

در نهایت علاوه بر ارائه پیشنهاد های کاربردی و  آتی ، الگوی پیشنهادی جهت ایجاد کتابخانه دیجیتالی طراحی گردید .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©