دانشگاه علامه طباطبايي

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد اج‍رای‌ اص‍ول‌ اخ‍لاق‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ش‍اه‌م‍ح‍م‍دی‌، سم‍ی‍ه‌ 2882
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ن‍اده‍ا ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ وب‌ در م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ م‍وج‍ود در آی‌. اس‌. آی‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای ‌۲۰۰۵- ۲۰۰۸. خ‍م‍س‍ه‌، اص‍غ‍ر 1136
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ت‍اب‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍رطان‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍ح‍ک‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ی‍رزاپ‍ور طوم‍ار آغ‍اج‌، زی‍ب‍ا 1849
ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍لام‌ و آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ای‍لام‌ از اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ اطلاع‍ات‌ در وب‌ ف‍ی‍ض‌ ال‍ل‍ه‍ی‌، ی‍اس‍ر 1819
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارائ‍ه‌ خ‍دمات‌ آن‍ه‍ا رح‍ی‍م‍ی‌ پ‍ردن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌ 1902
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ارائ‍ه‌ ی‌ خ‍دم‍ات‌ در آن‍ه‍ا س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍م‍زه‌ 2110
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر پ‍ذی‍رش‌ و ک‍ارب‍رد پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز ب‍اق‍ری‌، ن‍رج‍س‌ 1957
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آم‍ادگ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ح‍ران‌ زل‍زل‍ه‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی 1526
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ع‍ن‍اص‍رداده‌ای‌ م‍ارک‌ ای‍ران‌ ب‍ا م‍وج‍ودی‍ت‍ه‍ا و وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ گ‍روه‌ اول‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ل‍زوم‍ات‌ ک‍ارک‍ردی‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اخت‍ی‌ (اف‌.آر.ب‍ی‌.آر). ام‍ی‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د 1935
ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ن‍وآوری‌ه‍ا و آم‍وزش‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ س‍ج‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ 1407

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©