بررسی مقایسه‌ای منشأ، ساختار و زبان نمایه سازی کلیدواژه های فارسی و انگلیسی مقالات نمایه شده در پایگاه ایران مدکس و میزان انطباق آن‌ها با اصلاحنامه پزشکی فارسی و سرعنوان موضوعی پزشکی Mesh

بررسی مقایسه‌ای منشأ، ساختار و زبان نمایه سازی کلیدواژه های فارسی و انگلیسی مقالات نمایه شده در پایگاه ایران مدکس و میزان انطباق آن‌ها با اصلاحنامه پزشکی فارسی و سرعنوان موضوعی پزشکی Mesh


ارائه دهنده:

راضیه حسن زاده


استاد راهنما:

سرکار خانم پرستو پارسائی


استاد مشاور:

جناب آقای دکتر قاسمی

تاریخ دفاع: 11 بهمن 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©