بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش در میان کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشکده ای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

نام نويسنده: حاج ابراهیمی, مهدی 

استاد(ان) راهنما: آقای دکتر عباس شفاهی       

استاد(ان) مشاور: خانم دکتر زکیه پیری و آقای شفیع حبیبی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

تاریخ دفاع (ماه و سال): تیر1387   

نشانی پست الکترونیکی: m [dot] hajebrahimi [at] gmail [dot] com

 

چکیده

 

مقدمه: امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. این پژوهش قصد دارد وضعیت موجود مدیریت دانش را در میان کتابداران، که از آنان به عنوان مدیران دانش آینده نام برده می شود مورد بررسی قرار دهد.

هدف: این پژوهش با هدف « تعیین وضعیت موجود مدیریت چرخه ی دانش در میان کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشکده ای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز» انجام گرفته است.

روش کار و مواد : این مطالعه از نوع پیمایشی- تحلیلی بوده است. جامعه ی پژوهش متشکل از تمامی کتابداران و کارکنانی است که در فعالیت های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشکده ای و کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت داشته اند و چون تعداد آنان زیاد نبوده است (40نفر)، همه ی آنان نمونه ی مورد بررسی را تشکیل داده اند.

ابزار پژوهش، پرسش نامه ای متشکل از 32 پرسش بوده است که توسط پژوهشگر طراحی گردیده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران تایید گردید و برای تعیین پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن 89/90 تعیین گردید.

یافته ها: این پژوهش وضعیت مدیریت دانش جامعه ی مورد پژوهش را در 4 حلقه ی دانش مورد بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بالاترین میانگین مربوط به حلقه ی کاربرد دانش (63/3) و پایین ترین میانگین مربوط به حلقه ی تبادل دانش (92/2) بوده است که کمتر از حد متوسط را نشان می دهد. میانگین دو حلقه ی خلق و سازماندهی دانش به ترتیب 15/3 و 07/3 بوده اند. همچنین فرضیه پژوهش که وجود تفاوت فرهنگ سازمانی میان کارکنان زن و مرد در به کارگیری مدیریت دانش را بیان می کرد تایید شد.

نتیجه گیری: هنوز نه کتابداران و نه مدیران کتابخانه های این دانشکده ها به اندازه کافی با مزایای مدیریت دانش در محیط کار آشنایی ندارند. هیچ برنامه خاصی در این رابطه، در این   کتابخانه ها اجرا نمی شود. کارکنان دانش مدار تفاوتی از نظر حقوق و پاداش با بقیه ندارند و از نظر فرهنگی باید آموزش های زیادی در جهت آمادگی جامعه ی مورد مطالعه برای پذیرش فرایند مدیریت دانش صورت گیرد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©