ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ دان‍ش

نام نویسنده ح‍س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1390

چکیده

 

 ‌ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ش‍ت‍گ‍ان‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ای‍ه‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ دان‍ش‌ ش‍ام‍ل‌: اه‍داف‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌، ک‍س‍ب‌، ت‍وس‍ع‍ه‌، ت‍س‍ه‍ی‍م‌، ن‍گ‍ه‍داری‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ و ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‌ اس‍ت. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ از ن‍وع‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ 76 ن‍ف‍ر از م‍دی‍ران‌ ع‍ال‍ی‌ و م‍ی‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ذک‍ور م‍ی‌ ب‍اش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ذک‍ر ش‍ده‌، در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در م‍ج‍م‍وع‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‌ اب‍ع‍اد اه‍داف‌ دان‍ش‌، ش‍ن‍اسای‍ی‌ دان‍ش‌، ک‍س‍ب‌ دان‍ش‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ دان‍ش‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود دارد و م‍ی‍ان‌ اب‍ع‍اد ت‍س‍ه‍ی‍م‌ دان‍ش‌، نگ‍ه‍داری‌ دان‍ش‌ و ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‌ م‍ی‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ا داری‌ وج‍ود ن‍دارد. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اه‍داف‌، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌، ک‍س‍ب‌، ت‍وس‍ع‍ه‌، ت‍س‍ه‍ی‍م‌ و ارزی‍اب‍ی‌ دان‍ش‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ دانش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط م‍ی‌ ب‍اش‍د. در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ م‍ی‍ان‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ ب‍ا س‍ن‌، ج‍ن‍س‌، م‍ی‍زان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌، م‍ی‍زان‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ و رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍دی‍ران‌ ی‍اف‍ت‌ ن‍ش‍د  .

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©