ارزش‍ی‍اب‍ی‌ نظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ و اص‍لاح‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ م‍س‍ک‍ن‌ در وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ وی‍رای‍ش‌ ۲ (مورک‌۲ ).

نام نویسنده : ف‍دوی‌، م‍ح‍م‍د

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1389

چکیده

 

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر، ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ و اص‍لاح‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ م‍س‍ک‍ن‌ در وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ب‍ر اس‍اس‌ وی‍راش‌ دوم‌ م‍دل‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ (م‍ورک‌۲ ) م‍ی‌ ب‍اش‍د. ن‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ب‍ا روی‍ک‍رد ک‍م‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌، پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اس‍ت‌. س‍ی‍اه‍ه‌ ای‌ از ال‍زام‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ه‍ش‍ت‌ م‍ع‍ی‍ار ک‍ارک‍ردی‌ م‍ورک‌ 2 در چ‍ه‍ار س‍طح‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ و در ق‍ال‍ب‌ ی‍ک‌ ص‍ف‍ح‍ه‌ گ‍س‍ت‍رده‌ اک‍س‍ل‌ ت‍ه‍ی‍ه‌، و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ث‍ب‍ت‌ م‍ش‍اه‍دات‌ ح‍اص‍ل‌ از آزم‍ون‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ م‍ذک‍ور اس‍ت‍ف‍اده‌ گ‍ردی‍د. ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ س‍ی‍اه‍ه‌ تهیه‌ ش‍ده‌، ض‍رای‍ب‌ وزن‍ی‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ا در دو س‍طح‌ اول‌ و دوم‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌، ت‍وس‍ط دو گ‍روه‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ و طراح‍ان‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ و اص‍لاح‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ م‍س‍ک‍ن‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ دل‍ف‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ن‍ظام‌، ض‍رای‍ب‌ وزن‍ی‌ م‍ورد اج‍م‍اع‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ب‍ر ام‍ت‍ی‍ازات‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ش‍اه‍دات‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در س‍ی‍اه‍ه‌، اع‍م‍ال‌ و ام‍ت‍ی‍از ن‍ظام‌ در ه‍ر ی‍ک‌ از س‍طوح‌ م‍ع‍ی‍ار ه‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د. ب‍ه‌ ای‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ م‍ی‍زان‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ن‍ظام‌ ب‍ا ه‍ر ک‍دام‌ از م‍ع‍ی‍ار ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ 10 ن‍م‍ره‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ گ‍ردی‍د ک‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 16/7 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍رد ه‍ای‌ اداره‌ ن‍رم‌ اف‍زار، 59/6 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ ج‍س‍ت‍ج‍و، ب‍ازی‍اب‍ی‌ و ارائ‍ه‌، 28/5 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ ارج‍اع‌ ده‍ی‌، 97/4 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ اب‍رداده‌ ه‍ا، 79/4 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اصل‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌، 71/3 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌ ف‍ای‍ل‌، 76/2 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ ورود و ش‍ن‍اس‍ان‍دن‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ا ب‍ه‌ ن‍رم‌ اف‍زار و 0 ب‍رای‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ک‍ن‍ار گ‍ذاری‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. ن‍ظام‌ از ن‍ظر م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دو م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ اول‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ 60 ت‍ا 80 درص‍د ام‍ت‍ی‍از را ک‍س‍ب‌ ک‍رده‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ خ‍وب‌، س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ار ب‍ع‍دی‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ 40 ت‍ا 60 درص‍د ام‍ت‍ی‍از را ک‍س‍ب‌ ک‍رده‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ت‍وس‍ط، دو م‍ع‍ی‍ار ب‍ع‍دی‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ 20 ت‍ا 40 درص‍د ام‍ت‍ی‍از را ک‍س‍ب‌ ک‍رده‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ و م‍ع‍ی‍ار آخ‍ر ک‍ه‌ 0 ت‍ا 20 درص‍د ام‍ت‍ی‍از را ک‍س‍ب‌ ک‍رده‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ خ‍ی‍ل‍ی‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ ق‍رار م‍ی‌ گ‍ی‍رد . پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ پ‍ژوه‍ش‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍طاب‍ق‍ت‌ و ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ن‍ظام‌ و ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ و ق‍وت‌ آن‌ را در ه‍ر ی‍ک‌ از س‍طوح‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ک‍رد و ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ن‍ظام‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍ظر ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ب‍ا ه‍ی‍چ‌ ک‍دام‌ از ه‍ش‍ت‌ م‍ع‍ی‍ار اص‍ل‍ی‌ م‍ورک‌ 2 در وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍س‍ی‍ار خ‍وب‌ ن‍ی‍س‍ت‌. ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ا رد ف‍رض‍ی‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ن‍ظام‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ن‍ی‍م‍ی‌ از ال‍زام‍ات‌ م‍ورک‌ 2 ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ن‍ظام‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ک‍م‍ت‍ر از ن‍ص‍ف‌ ال‍زام‍ات‌ م‍ورک‌ 2 ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ دارد. ام‍ت‍ی‍از ک‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ 73/45 از م‍ج‍م‍وع‌ 100 ام‍ت‍ی‍از م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ گ‍ردی‍د. در ن‍ه‍ای‍ت‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از طری‍ق‌ ارائ‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا و پی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، طرح‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ و اص‍لاح‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ م‍س‍ک‍ن‌ را ب‍ه‌ ت‍لاش‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ه‍ب‍ود و ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ظام‌ ف‍را م‍ی‌ خ‍وان‍د.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©