بررسي وب‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌: م‍طال‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ن‍ج‍ی

نام نویسنده :ن‍ب‍ات‍ع‍ل‍ی‌، ق‍اس‍م‌

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سال انتشار : 1389

چکیده

 

ه‍دف‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، س‍ن‍ج‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ از طری‍ق‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍واع‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ وب‌ اس‍ت‌. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر، روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ی‍ون‍د اس‍ت‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از روش‌ه‍ای‌ وب‌س‍ن‍ج‍ی‌ اس‍ت‌. گ‍ردآوری‌ داده‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زار ل‍ک‍زی‌ ی‍و آر ال‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ و م‍وت‍ور ک‍اوش‌ ی‍اه‍و ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ی‌ آم‍اری‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍ش‍ور ش‍ام‍ل‌ 30 وب‌س‍ای‍ت‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د وب‌س‍ای‍ت‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ و خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ دارای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ه‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دی‍گ‍ر اس‍ت‍ان‌ه‍ا ب‍ه‌ لح‍اظ ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ه‍م‌چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ و ق‍م‌ دارای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ت‍ع‍داد پ‍ی‍ون‍د دری‍اف‍ت‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د و در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ از ب‍الات‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ روی‍ت‌ ب‍رخ‍وردارن‍د. ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ت‍ع‍داد ص‍ف‍ح‍ات‌ و م‍ی‍زان‌ ح‍ض‍ور در وب‌، و ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ع‍داد خ‍ودپ‍ی‍ون‍ده‍ا، وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، م‍ازن‍دران‌ و آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ در وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ه‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ دی‍گ‍ر وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ا ق‍رار دارن‍د .در م‍ورد پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ وض‍وح‌، وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌، ف‍ارس‌، و م‍رک‍زی‌ در رت‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اول‌، دوم‌ و س‍وم‌ ق‍رار دارن‍د. از ن‍ظر ن‍وع‌ دام‍ن‍ه‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍رون‍ی‌، 21/61 پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ و 47/81 پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ دام‍ن‍ه‌ ir. اس‍ت. ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ع‍ام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌، وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ردس‍ت‍ان‌ و ق‍م‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍بب‍ا ع‍ام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار 422/0 ، 362/0 و 345/0 در رت‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اول‌ ت‍ا س‍وم‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ت‍وزی‍ع‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ا، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ 73/49 از س‍طح‌ اس‍ت‍ان‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ام‍ا در راب‍طه‌ ب‍ا پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ون‍د، م‍ع‍ادل‌ 37/82 ب‍ه‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. در ه‍ر دو م‍ورد پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ و خ‍ارج‍ی‌ ک‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ در س‍طح‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اس‍ت. 73/36 پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ادارات‌ ک‍ل‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ از زی‍رم‍ج‍م‍وع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و 27/63 از خ‍ارج‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ه‍مچ‍ن‍ی‍ن‌ 22/75 پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ از س‍وی‌ ای‍ن‌ وب‌ س‍ای‍ت‌ه‍ا ب‍ه‌ خ‍ود م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ت‍ب‍ادل‌ پ‍ی‍ون‍د، ت‍ن‍ه‍ا م‍ی‍ان‌ 8 م‍ورد از ای‍ن‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ا ارت‍ب‍اط و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍رق‍رار ش‍ده‌ اس‍ت‌. از س‍وی‌ دی‍گ‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌س‍ازد ک‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ج‍ذب‌ پ‍ی‍ون‍د از س‍وی‌ ای‍ن‌ وب‌س‍ای‍ت‌ ه‍ا ب‍ا ن‍وع‌ خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ و م‍ح‍ت‍وای‌ ای‍ن‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ا ارت‍ب‍اط م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌ دارد .ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍اداری‌ بین‌ ت‍ع‍داد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ و م‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ون‍ده‍ای‌ دری‍اف‍ت‍ی‌ وج‍ود دارد. پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ن‍ی‍ز ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود وض‍ع‍ی‍ت‌ وب‌س‍ای‍ت‌ه‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©