ارزيابي سايت هاي وب بازيابي شده توسط دو راهنماي شبكه وب (YAHOO و ODP) بر اساس محتوا و كارايي در حوزه كتابداري و اطلاع رساني

 

نام نویسنده: بینش, مژگان

استاد راهنما: جعفر مهرداد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سال انتشار: 1384

چکیده :

در اين پژهش ، ابتدا يك سياهه وارس يجامع در دو دسته معيار كلي محتوا و كارايي شامل 42 شاخص در زيرگروههاي صحت ، اعتبار، جديد بودن، كيفيت نوشته، كاربرپسندي، قابليت جستجو و قابليت مرور بر اساس سياهه هاي وارسي در دسترس تدوين گرديد و سپس كيفيت محتوا و كارايي سايت هاي وب بازايبي شده در حوزه علوم كتابداري و اطلاع رساني در چهار مقوله بازيابي اطلاعات، مديريت دانش ، راهنماها و مراكز تحقيقاتي در دو راهنماي ODP YAHOO بر اساس اين سياهه وارسي مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان داد كه به جز در مورد شاخص هاي زمان ايجاد سايت ، روزآمد بودن پيوندها، وجود HELP ، امكان ايجاد تغيير در اندازه حروف متن ، مشخص بودن جعبه جستجو، امكان جستجو در سايت در مورد ساير شاخصها در دو راهنماي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود ندارد. و در تمامي شش شاخص فوق الذكر راهنماي ياهو داراي وضعيت بهتري نسبت به راهنماي او دي پي مي باشد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©