بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز به تفكيك گروهها درباره اهميت و ميزان استفاده ازمجلات علمي موجود، تكميل اين مجلات و جايگزيني مجلات چاپي با شكل الكترونيكي آن

 

نام نويسنده: عبداللهی, ام البنين

استاد راهنما: دکتر زاهد بيگدلی

 چکيده:

نتايج پژوهش  نشان داد كه 40 درصد ازاعضاي هيأت علمي نقش مجلات علمي چاپي و الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي خود زياد و اكثريت آنها مطابقت اين دسته ازمنابع اطلاعاتي را با نيازهاي اطلاعاتي خود كم ارزيابي كرده اند. اكثريت پاسخگويان، ميزان موافقت خود را با افزايش اشتراك مجلات علمي الكترونيكي همراه با توقف اشتراك مجلات علمي چاپي متوسط گزارش كرده اند. 8/42 درصد ازپاسخگويان، نقش مجلات علمي الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي زياد گزارش كرده اند و تنها 9/5 درصد ازافراد، نقش مجلات علمي الكترونيكي را درارتقاي سطح علمي خود كم گزارش نموده اند. همچنين 8/42 درصد ازپاسخگويان، ميزان اهميت مجلات الكترونيكي را بسيارزياد و تنها 1/2 درصد نظرشان درمورد ميزان اهميت مجلات علمي الكترونيكي كم بود.

دراين پژوهش، علت عدم استفاده ازمجلات علمي الكترونيكي، سرعت كم شبكه و مشكل بودن دسترسي به اطلاعات و عدم آشنايي با شيوه هاي جستجوي اطلاعات بيشترين توزيع فراواني را داشته است. مهمترين دلايل استفاده ازمجلات علمي چاپي، ازنظرپاسخگويان عبارتنداز: سهولت استفاده، قابليت تورق يا مرور سريع متون، آشنايي با شكل مدرك و امكان خط كشيدن زيرمتون براي تأكيد برآنها، دوام بهتراطلاعات. ازطرفي، مهمترين دلايل استفاده ازمجلات علمي الكترونيكي ازديدگاه پاسخگويان عبارتنداز: ارائه و نمايش متون به صورت تازه و امكان تعامل با كاربر، تازه بودن اطلاعات دريافتي، امكان استفاده ازقابليتهاي خاص جستجو و بازيابي متون، سرعت دستيابي. وي درپايان پژوهش خود پيشنهاد كرد كه درمجموعه سازي منابع كتابخانه هاي دانشگاه، مجلات علمي با توجه به نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيأت علمي ازنظرات اساتيد گروههاي مختلف آموزشي درقالب كميته هاي انتخاب، خريد و اشتراك منابع جديد استفاده بيشتري صورت گيرد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©