بررسي ضرورت‌ها و الزامات ايجاد مركز توسعه مديريت در آموزش و پرورش از ديدگاه مديران ارشد و مياني (آموزش و پرورش)

 

نام نويسنده: رحماني، آزاده

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: محمد قهرماني

سال انتشار: 1388

چكيده :

 تحقیق حاضر، با هدف بررسی ضرورت و پيش نيازهاي ایجاد مرکز توسعه مدیریت در آموزش و پرورش و ارائه فرآیندی مناسب به منظور ایجاد مرکز توسعه مدیریت در آموزش و پرورش انجام شده است.  در این تحقیق 4سئوال پژوهشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق فوق شامل اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی، اعضای هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت  و مدیران( ارشد و میانی) مناطق آموزش و پرورش به طور کلی مشتمل بر 136نفر بوده است که براساس نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه ای بالغ بر 66نفر از این جامعه انتخاب شده است.

تحقیق حاضر از نوع پیمایشی_ توصیفی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 28 گویه بسته پاسخ و یک گویه باز پاسخ بوده است . این پرسشنامه از چهار بخش اصلی به منظور بررسي ضرورت ها، پيش نيازها و محدودیت های ایجاد مرکز توسعه مدیریت در آموزش و پرورش و همچنین در بخش چهارم فرآیندی برای ایجاد این مرکز ارائه شده است، که مورد نظر سنجی قرار گرفته است .

به منظور تعیین ضریب پايايي پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق در ابتدا و در مرحله آزمایشی تعداد 15 پرسشنامه در بین جامعه آماری که نمونه تحقیق از آن انتخاب شده است توزیع و جمع آوری گردید، پس از تجزیه و تحلیل داده ها ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه 80% به دست آمده است .

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری شده است. از آمار توصیفی به منظور تعیین فراوانی ، درصد فراوانی ، نمودارها و رتبه بندی گویه ها بهره گیری شده است و از آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه) و آزمون تعقیبی توکی به منظور مقایسه میانگین گروه های نمونه استفاده شده است . بر اساس تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نتایج زیر حاصل گردیده است :

در زمینه سئوال پژوهشی اول (شناسایی ضرورت های ایجاد مرکز توسعه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش) اولویت اول عبارت است از: ایجاد وحدت رویه در مدیران آموزش و پرورش

در زمینه سئوال پژوهشی دوم (شناسایی پیش نیازهای ایجاد مرکز توسعه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش) اولویت اول عبارتند: بستر سازی علمی و فرهنگی از طریق برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی.

در زمینه سئوال پژوهشی سوم (شناسایی محدودیت های ایجاد مرکز توسعه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش) اولویت اول عبارتند از: عدم تخصیص بودجه و منابع مالی

 در زمينه سئوال پژوهشي چهارم (ارائه فرآيندي مناسب براي ایجاد مرکز توسعه مدیریت در آموزش و پرورش شهر تهران) پس از بررسي و تحليل سئوال بسته و باز پرسشنامه در نهايت فرآيندي پيشنهاد شد.

در بررسی و مقایسه نظرات مدیران ارشد و میانی آموزش و پرورش با کارشناسان در بعد ضرورت های ایجاد مرکز توسعه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تفاوت معناداری مشاهده نشد، درحالی که در مقایسه نظرات مدیران با کارشناسان در بعد پيش نياز هاي و محدودیت های ایجاد مرکز توسعه مدیریت در مناطق آموزش و پرورش تفاوت معنادار بوده است.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©