مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

عنوان:

مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دانشجو:

سارا صفازاده

تاریخ دفاع:

30 دی 1393 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©