ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ و م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌خ‍دم‍ت‌ ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌CIPP

نام نویسنده :ج‍ه‍ان‍ت‍ی‍غ‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد مشاور: ع‍ب‍دال‍رض‍ا ن‍وروزی‌ چ‍اک‍ل‍ی‌

استاد راهنما: س‍ع‍ی‍د اس‍دی‌

سال انتشار: 1391

چکیده :ندارد

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©