ارزيابي عملكردسازمان اسنادوكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از مدل تعالي سازماني...

نام نویسنده ,محب حوري :شمسي
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما: دكترزهره ميرحسيني
استاد مشاور :دكترشكوه تفرشي
سال انتشار :  1388

چکیده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©