ارزيابی امكانات و خدمات اطلاع رسانی آموزشگاههای مجری نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران و پیشنهادهایی برای بهینه سازی آن

نام نویسندهسلوكی، علی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :طاهره علومي

استاد مشاور: محمدرضا علي بيگ
سال انتشار : 1375

چکیده

     •ارزيابي وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاههاي راهنمايي تحصيلي

     •مطالعه رفتار اطلاع يابي دبيران دروس نظام جديد آموزش متوسطه

چكيده حاضر با هدف تعيين وضعيت امكانات و خدمات اطلاع رساني موجود در آموزشگاههاي مجري نظام جديد متوسطه صورت گرفته است . جامعه آماري اين پژوهش محدود است به 110 آموزشگاه متوسطه مجري نظام جديد آموزش متوسطه شهر تهران كه در سه شاخه نظري، فني و حرفه‌اي و كار دانش درسال تحصيلي 73-74 مشغول فعاليت بوده اند به جهت گرد آوري اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گرديده است . پرسشنامه اول به منظور گرداوري اطلاعات لازم در خصوص امكانات مورد نياز در مورد خدمات اطلاع رساني از سوي مديران آموزشگاههاي مورد نظر تهيه گرديده است . برادستيابي به اطلاعات موردنياز درمورد خدمات اطلاع رساني پرسشنامه دوم تهيه گرديده است كه توسط مسئولين كتابخانه هاي اين آموزشگاهها پاسخ داده شده است . با توجه به تجزيه وتحليل يافته‌هاي پژوهش مشخص گرديد كه بر خلاف فرضيه پژوهش در آموزشگاههاي نظام جديد آموزش متوسطه نه در بعد نيروي انساني متخصص و نه در بخش تجهيزات ، جايگاهي براي اطلاع رساني در نظر گرفته نشده است . نتايج حاصله مي تواند به متوليان آموزش و پرورش كشور كمك نمايد تا با درك موقعيت كنوني اطلاع رساني در آموزشگاههاي نظام جديد نسبت به برنامه‌ريزهاي اصولي در جهت تقويت كتابخانه هاي آنان هم از جهت نيروي متخصص و هم از نظر تجهيزات و امكانات مورد لزوم اقدام نمايند تا در تحقق تعيين شده درتدوين نظام آموزشي فوق‌الذكر تسريع به عمل آيد. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©