ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی متخصصان شرکت پلیاکریل ایران در دو سطح علمی و کاربردی

نام نویسنده  : تسلیمی، مهشید

استاد راهنما : عاصفه عاصمی

استاد مشاور : بی بی عشرت زمانی

سال انتشار : 1390

چکیدهندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©