بررسی رضایتمندی اعضای هیات علمی از خدمات کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

نام نویسنده : امینی سابق، ناهید
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنما : دکتر سعید غفاری
سال انتشار : 1388

چکیده

 

رضایت استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت مراکز اطلاع رسانی باشد. بدون شک تحقیق ماموریت و رسالت دانشگاه بوده و کتابخانه نیز ابزار آن تحقیق بشمار می رود ، با توجه به اینکه اعضای هیات علمی هر دانشگاه نقش اساسی در امر آموزش و پژوهش به حساب می¬آیند و اینکه کتابخانه های دانشگاه در پیشبرد اهداف پژوهشی نقش سازنده ای دارند لذا محقق در این مطالعه به دنبال آن بوده که رضایتمندی اعضای هیات علمی را از نوع ارائه خدمات کتابحانه مورد سنجش قرار دهد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی میزان رضایتمندی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از خدمات ارائه شده کتابخانه بوده و در این راستا محقق عوامل و متغیرهای متعدی از جمله منابع موجود ، امکانات فیزیکی ، قوانین و مقررات حاکم و همچنین رفتار پرسنل کتابخانه را بر رضایتمندی مراجعه گنندگان مطالعه و تحلیل نموده است. روش کار این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©