بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان كتابخانه های مساجد شهر همدان

نام نویسندهعلی زاده، طیبه
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمادکتر زهرا اباذری
سال انتشار : 1388

چکیده

 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده كنندگان از كتابخانه های مساجد شهر همدان و با هدف مشخص شدن نوع نیازهای مطالعاتی جامعه استفاده كننده و در نظر گرفتن ویژگیهای سنی، شغلی و تحصیلاتی آنان بتوان مجموعه كتابهای مساجد را به گونه ای فراهم آورد تا حداکثر استفاده از منابع موجود را در پی داشته باشد.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©