بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشر شده كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در سالهای ٨٧-٨٠

نام نویسندهفضلعلی، طاهره
مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد

استاد راهنمادکتر زهرا اباذری
سال انتشار : 1388

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تصاویر كتابهای داستانی كودكان گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان طی سالهای 87 ـ 80 »، اول ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر كتابهای داستانی كودكان است و دوم ، تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر كتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد. فایده این پژوهش شناخت نقاط قوت و ضعف كتابهای مورد بررسی می باشد تا كانون معیارهای مدونی را تهیه كند و با بهره گیری از نتایج كیفیت تصاویر را بالا ببرد. روش پژوهش در بخش اول كتابخانه ای (سندی) است و در بخش دوم از روش تحلیل محتوا ، استفاده شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©