بررسی تطبیقی نتایج جستجوی کلید واژه های تخصصی پزشکی در موتورها و ابرموتورهای کاوش وب

نام نویسندهبهاری موفق، زهره
مقطع تحصیلی   کارشناسی ارشد :

استاد راهنما: علیرضا اسفندیاری مقدم

سال انتشار : 1388

چکیده

 

تحقیق حاضر بر آن است تا به ارزیابی میزان همپوشانی بین ابرموتورهای کاوش و موتورهای کاوش از نظر بازیابی اطلاعات پزشکی از طریق کلید واژه های تخصصی بر گرفته از مش (Mesh) و نیز ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها و ابرموتورهای کاوش بپردازد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی است. جامعه مورد پژوهش شامل موتور های کاوش و   ابرموتور های  کاوش عمومی وب است. در ارزیابی امکانات جستجوی موجود در موتورها 8 موتور و ابرموتورهای کاوش 19 ابرموتور و در ارزیابی میزان همپوشانی نتایج 4 موتورکاوش Yahoo،  Live Search  ،  Google ، Ask و 6 ابرموتور Dogpile ، Info ، Izito ، ZapMeta ، Metacrawler ،WebCrawler  مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده به وسیله فرمولهای طراحی شده مشاور آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©