بررسی دیدگاه های مدیران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و کتابخانه های فرهنگسراها در زمینه دیجیتالی کردن کتابخانه ها

نام نويسنده: کرمی، سارا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : پاکدامن

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه های مدیران سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و کتابخانه های فرهنگسراها در زمینه دیجیتالی کردن کتابخانه ها می باشد. روش پژوهش پیمایشی، نوع توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری شامل 30 کتابخانه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که 802% مدیران نگرش مثبت به کتابخانه های دیجیتالی دارند. امکان استفاده همزمان از یک مدرک با میانگین رتبه 4/3، از بین رفتن فاصله مکانی و زمانی با میانگین رتبه 3/3، زیر ساخت مخابراتی با میانگین رتبه 2/2 از مهم ترین مزایای کتابخانه دیجیتالی است. کمبود امکانات مالی با میانگین رتبه 2/3، فقدان نیروی انسانی با میانگین رتبه 7/2، زیر ساخت مخابراتی با میانگین 2/2 از مهم ترین موانع در ایجاد کتابخانه دیجیتالی است. باوجود این، ایجاد این گونه کتابخانه ها را ضروری می دانند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©