ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM

نام نويسنده: محب حوری، شمسی

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : زهره میر حسینی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

پژوهش حاضر در مورد ارزیابی عملکرد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM است. هدف از این پژوهش بررسی سطح مدیریت کیفیت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی EFQM (مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی) است. در این پژوهش از روش پیمایش موردی استفاده شده است و از طریق مقایسه نتایج حاصله از ارزیابی با مدل EFQM نتیجه گیری شده است. جامعه مورد پژوهش مدیران ارشد که 24 نفر و کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی می باشند که با استفاده از الگوی نمونه مایکل مارک و جولی جانین (1983) تعداد 300 نفر از کارکنان سازمان مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 50 سوالی مدل EFQM است که بین مدیران و کارکنان توزیع شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته و در این رابطه از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصله از پژوهش نشان داد که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با کسب امتیاز 87/643 در مقایسه با امتیاز کل 1000 در سطوح برگزیدگان اولیه و برندگان جایزه مقدماتی قرار دارد. و بین امتیازهای کسب شده از معیارها و گروه های جامعه آماری تفاوت معنادار وجود دارد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©