ارزیابی ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح های فشرده آموزشی کودکان

نام نويسنده: هاشمی، فریبا

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : زهرا اباذری

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

در این پژوهش به بررسی وضعیت ذخیره و بازیابی اطلاعات و طراحی نرم افزار در لوح های آموزشی کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش این پژوهش، پیمایشی ارزشیابی با استفاده از سیاهه وارسی است، جامعه آماری 100 لوح فشرده آموزشی کودکان است. برای این ارزیابی 65 معیار در نظر گرفته شده است که شامل 10 معیار ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و 55 معیار طراحی نرم افزار است. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات، مشخص شد که 5/47% از معیارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات و 67/73% از معیارهای طراحی نرم افزار توسط لوح های فشرده آموزشی کودکان رعایت شده اند. در آزمون فرضیه های پژوهش با توجه به اینکه کمتر از 50 لوح فشرده آموزشی کودکان، 60% و بیش از 60% معیارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات را رعایت کرده اند؛ فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه کمتر از نیمی از لوح های فشرده آموزشی کودکان از نظر ذخیره و بازیابی اطلاعات با معیارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات مطابقت دارند، مورد تایید قرار می گیرد. در مورد فرضیه دوم مبنی بر اینکه کمتر از نیمی از لوح های فشرده آموزشی کودکان از نظر طراحی نرم افزار با معیارهای طراحی و تولید نرم افزار مطابقت دارند چون بیش از 50 نرم افزار 60% و بیش از 60% معیارهای طراحی را رعایت نموده اند فرضیه دوم مورد تایید قرار نمی گیرد. در نتیجه می توان گفت که لوح های آموزشی کودکان از نظر ذخیره و بازیابی اطلاعات در وضعیت نامناسبی، و از نظر طراحی نرم افزار در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©