بررسی میزان آشنایی دانشجویان معماری آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه سما تهران با شیوه های بازیابی اطلاعات

نام نويسنده: گودرزی، نصرت

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : موسی مجیدی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

کتابخانه های دانشگاهی به عنوان یک نهاد آموزشی در افزایش سطح آگاهی و دانش دانشجویان نقش به سزایی دارد. دانشجویان برای اینکه بتوانند نیازهای اطلاعاتی خود را برآورده نمایند، نیازمند شناخت محمل های اطلاعاتی و مهارت های لازم در زمینه بازیابی اطلاعات می باشند. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آشنایی دانشجویان معماری آموزشکده فنی حرفه ای دخترانه سما تهران با شیوه های بازیابی اطلاعات صورت گرفته است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه از جامعه آماری به دست آمده است. بر اساس یافته های تحقیق، مهم ترین مجاری اطلاعاتی مورد استفاده دانشجویان را اینترنت با 76%، و کتابخانه آموزشکده با 54%، تشکیل می دهد. هدف دانشجویان از کسب اطلاعات بالا بردن اطلاعات در ارتباط با دروس تحصیلی شان است. از میان انواع تجهیزات و منابع موجود در آموزشکده، بخش مرجع با فراوانی 72%، راهنمایی کتابدار با 60% و رایانه با 55% مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از میان منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه، کتاب ها با 66%، مجلات تخصصی داخلی با 61% و مجلات تخصصی خارجی با 60%  مورد استفاده قرار می گیرند. 65% دانشجویان نداشتن مهارت در استفاده از کتابخانه، 56% فقدان تنوع منوضوعی و 50% نداشتن دسترسی مستقیم به منابع کتابخانه را مهم ترین عوامل عدم دستیابی به اطلاعات می دانند. در این پژوهش بین آشنایی دانشجویان با ابزارها و شیوه های بازیابی اطلاعات رابطه معنایی وجود دارد، بدین ترتیب فرضیه پژوهش تایید می گردد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©